Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić


nedjelja, 29. listopada 2017.

Asocijacija arhitekata BiH podržala samovolju gradonačelnika Zenice

Nakon niza kontraverznih postupaka gradonačelnika Fuada Kasumovića, građani Zenice su iznenađeni najnovijom protuzakonitom odlukom koja u cjelosti zanemaruje nadležnosti gradskog Vijeća kao predstavničkog organa građana. U trenutku kada je grad suočen sa veoma ozbiljnim problemima prezaduženosti budžeta, nezaposlenosti, (ne)grijanja, zagađenja itd. na stranici gradske uprave je objavljen arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu Idejnog rješenja gradske vijećnice sa uređenjem centralnog gradskog trga i podzemnom garažom, što u ovom trenutku u svakom slučaju ne odražava potrebe grada Zenice.

Raspisivanje konkursa samo po sebi ne bi bilo sporno da gradonačelnik nije zanemario zakonom predviđene procedure i donošenje ovakve odluke, a koja će se kako danas tako i u budućnosti značajno reflektirati na budžet grada. Postoji li bilo kakva stručna analiza da postojeća zgrada gradske uprave ne zadovoljava potrebe građana Zenice i da je neophodno graditi novu i koliko će to koštati.

Statutom grada Zenice član 11 je utvrđeno da grad obavlja poslove kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana u smislu politike raspolaganja, korištenja i upravljanja gradskim građevinskim zemljištem, utvrđivanjem programa stambene i druge izgradnje, te donošenjem prostornih, urbanističkih i provedbenih planova.

Članom 21 Statuta je definisano da gradsko Vijeće u okviru svoje nadležnosti utvrđuje politiku grada u oblasti razvojnih, prostornih i urbanističkih planova i programa, donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom grada, te donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Iz naprijed navedenih odredbi Statuta grada sasvim je jasno da bez gradskog Vijeća nije bilo moguće donijeti odluku o pokretanju aktivnosti vezanih za izgradnju nove zgrade gradske uprave i uređenja centralnog gradskog trga, te očigledno da je gradonačelnik samovoljno donio protuzakonitu odluku, te na taj način svjesno degradirao ulogu gradskog Vijeća u procesu odlučivanja.

Osim toga poznata je činjenica da Zenica nema donesen Prostorni plan, niti Urbanistički plan, a samim tim ni Regulacioni plan za područje u kojem je prema gradonačelnikovoj vizionarskoj "ideji" predviđena intervencija u prostoru.

Zakonom o prostornom uređenju i građenju Ze-do kantona 01/14 član 37, stav 5 je utvrđeno da Regulacioni plan i Urbanistički projekt, između ostalog definišu detaljnu namjenu površina, koeficijen izgrađenosti, uređenje prostora, kao i programske uslove za raspisivanje javnog konkursa za određene lokalitete.

Članom 62 istog Zakona je utvrđeno da sve promjene u prostoru moraju biti saglasne sa općim načelima prostornog uređenja i odredbama važećih planskih dokumenata.

Gradonačelniku Kasumoviću je poznato da grad Zenica nema niti jedan zakonski akt na temelju kojeg bi bilo moguće donijeti odluku o izgradnji nove zgrade gradske uprave i uređenja centralnog trga.

Neki šupljeglavci će reći da u budžetu grada ima predviđena stavka za izradu Idejnog rješenja nove zgrade gradske uprave, ali svi znamo da je gradonačelnik samovoljno donio budžet i da je Kantonalno tužilaštvo pokrenulo istragu po tom pitanju. Da li po tom principu svaki građanin koji ima para može graditi na bilo kojem mjestu ono što mu padne na pamet.

Indikativna je činjenica da je Asocijacija arhitekata BiH, bez obzira na saznanje da grad Zenica ne ispunjava niti minimum zakonom utvrđenih elemenata za raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog konkursa, aktivno učestvovala u pripremi i izradi konkursnog materijala, te je na taj način struka građanima poslala poruku da nam nije potrebna prostorno-planska dokumentacija i zakon iz oblasti prostornog planiranja, nego je sasvim dovoljno da gradonačelnik nešto zamisli i to je to.
Obzirom na grubo kršenje Statuta grada Zenice i Zakona o prostornom uređenju i građenju Ze-do kantona, 32 vijećnik očekuje da će , na sjednici koja treba biti održana u četvrtak 02. novembra, u cilju zaštite zakonitosti i legitimiteta gradskog Vijeća, biti pokrenuto pitanje preispitivanja Odluke gradonačelnika Kasumovića o njegovoj namjeri da se pokrenu aktivnosti na izgradnji nove zgrade gradske uprave sa uređenjem centralnog gradskog trga, ili će ispasti ovce, kao što je to bilo i do sada, opet zažmiriti i dignuti papke u zrak.

Šupljeglavci mogu misliti da sam protiv gradonačelnika ali ja samo tražim da se poštuje zakon naše države i tačka.Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi